Behörighet

Behörig att antas till yrkeshögskolans utbildningar är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

20-procentsregeln

”20-procentsregeln" (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  1. inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),

  2. har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller

  3. inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.

Kontakta gärna

Kiki Rosén
samordnare / utbildningsledare
0300-83 44 15 
kiki.rosen@kungsbacka.se